Babyboom
Babyboom
Baby

Tijdskrediet

3 min
Organisatie/Administratie
Baby

Tijdskrediet

3 min
Éveil, Santé

Met ingang van 01.01.2002 werd de wetgeving inzake loopbaanonderbreking voor de werknemers en werkgevers van de privé sector vervangen door de wetgeving betreffende het tijdskrediet.

Er bestaan meerdere types van tijdskrediet:

1. het volledig tijdskrediet (volledige schorsing van uw arbeidsovereenkomst)

2. de vermindering van uw arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, enkel voor werknemers van 50 jaar of ouder

3. de vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, ongeacht de leeftijd

4. de vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5, enkel voor werknemers van 50 jaar of ouder

5. de vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5, ongeacht de leeftijd.

 

Voorwaarden

U moet een arbeidsovereenkomst hebben gehad met uw werkgever gedurende ten minste 12 maanden in de loop van de 15 maanden die de kennisgeving voorafgaan. Op grond van een sectoriele CAO of een CAO voor de onderneming kunnen bepaalde groepen werknemers uitgesloten worden uit het tijdskrediet. verder is in ondernemingen waar op 30 juni van het voorgaande jaar 10 of minder werknemers tewerkgesteld waren een tijdskrediet slechts mogelijk in onderlinge toestemming met de werkgever.

 

Formaliteiten

U moet uw werkgever schriftelijk verwittigen. Deze schriftelijke kennisgeving moet hem aangetekend worden opgestuurd of persoonlijk worden overhandigd met een ondertekend dubbel als ontvangstbewijs.

De kennisgeving moet gebeuren:

  • 3 maanden op voorhand indien er meer dan 20 werknemers zijn;
  • 6 maanden op voorhand indien er 20 werknemers of minder zijn.

Deze termijn van kennisgeving kan in gemeenschappelijk overleg met uw werkgever worden verkort.

De schriftelijke kennisgeving moet het volgende bevatten:

  • Het door u gedane voorstel inzake de wijze van uitoefening van uw recht;
  • De gewenste begindatum;
  • De duur van de uitoefening van het recht;
  • De vereiste elementen voor de gelijktijdige toepassing van het voorkeur- en planningsmechanisme in geval van afwezigheid van een bepaald aantal werknemers, zoals voorzien in de artikelen 16 tot en met 18 van de CAO 77bis, wanneer u in de kennisgeving vermeldt hiervan te willen genieten.

Bij deze kennisgeving moet u een attest van de RVA voegen (attest - CAO 77 bis) waarin vermeld wordt of u reeds uitkeringen hebt genoten (of niet) in het kader van de loopbaanonderbreking of van het tijdskrediet. U kunt dit attest bekomen bij het RVA-kantoor van het ambtsgebied van uw woonplaats of downloaden van de RVA-site onder http://www.rva.be/D_opdracht_LBO/default.asp?MainDir=D_opdracht_LBO&Language=NL&IndexDir=Regl/Werknemers&Button=1

 

Uitkeringen

Gedurende de onderbreking onder het stelsel van het tijdskrediet krijgt u een uitkering van de RVA. gedetailleerde informatie daaromtrent vind je onder : http://www.rva.be/D_opdracht_LBO/default.asp?MainDir=D_opdracht_LBO&Language=NL&IndexDir=Regl/Werknemers&Button=1

 

Tijdskrediet en ontslag

Zowel bij volledig tijdskrediet als bij een vermindering van de prestaties bent u beschermd tegen ontslag vanaf de dag van het akkoord of, indien een recht op tijdskrediet wordt toegepast, vanaf de dag van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever. Ze eindigt 3 maanden na het tijdskrediet.Tijdens deze beschermde periode mag uw werkgever uw arbeidsovereenkomst niet eenzijdig beëindigen, tenzij om dringende of voldoende redenen. In geval van een onmiddellijke verbreking van de overeenkomst (zonder het presteren van de opzegging) is de verbrekingsvergoeding gelijk aan de duur van de opzeggingstermijn (berekend alsof de werknemer niet in tijdskrediet was) en in functie van het laatste loon (d.w.z. in geval van een vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking op grond van het verschuldigd loon voor verminderde prestaties). Ontslaat uw werkgever u tijdens de beschermde periode zonder dringende of voldoende reden, dan moet hij u - bovenop de normale opzeggings- of verbrekingsvergoeding - een forfaitaire vergoeding betalen die gelijk is aan 6 maanden voltijds loon in geval van volledig tijdskrediet of gelijk aan 6 maanden loon berekend op basis van het verminderd loon in geval van een vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking of een vermindering van de prestaties met 1/5. Bij ontslag moet u onmiddellijk en schriftelijk het bevoegde RVA-kantoor van de RVA verwittigen.

zie: http://www.rva.be/D_opdracht_LBO/default.asp?MainDir=D_opdracht_LBO&Language=NL&IndexDir=Regl/Werknemers&Button=1

Ontdek nu in onze shop !
Bambix
Rijst groeidrink 1-3 jaar 6x1L
13.50
Kopen
Ontdek nu in onze shop !
Bambix
Rijst groeidrink 1-3 jaar 6x1L
13.50
Kopen
84%
NAN
OPTIPRO 3
13.55
Kopen
MAM
2 in1 elektrische borstkolf en handkolf
115.99
Kopen