Babyboom
Babyboom
Baby

Belastingsvoordeel voor opvang van kinderen jonger dan 3 jaar

2 min
Organisatie/Administratie
Baby

Belastingsvoordeel voor opvang van kinderen jonger dan 3 jaar

2 min
Éveil, Santé

Als je kind jonger is dan 3 jaar, kan je kiezen uit 2 systemen die je een financieel voordeel geven : Ten eerste kan je je opvangkosten fiscaal aftrekken en ten tweede kan je een extra belastingvermindering bekomen als je bijna geen opvangkosten hebt.

Je opvangkosten fiscaal aftrekken

Wat zijn hiervoor de voorwaarden?

  • Je kind is jonger dan 3 jaar en fiscaal ten laste van jou.
  • Je hebt een beroepsinkomen. Onder beroepsinkomen verstaat men : alle bezoldigingen, winsten en baten, (brug)pensioenen, werkloosheidsuitkeringen en andere vervangingsinkomens.
  • Je kind wordt opgevangen in een opvangvoorziening die erkend is door of onder toezicht staat van Kind en Gezin. Erkende opvangvoorzieningen zijn : erkende kinderdagverblijven, onthaalouders aangesloten bij een erkende dienst voor kinderopvanggezinnen en erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang.

Opvangvoorzieningen onder toezicht van Kind en Gezin zijn : zelfstandige kinderdagverblijven, mini-crêches en zelfstandige onthaalouders met een ‘attest van toezicht' van Kind en Gezin.

  • Je moet de opvangkosten bewijzen voor de belastingen. Dit kan je doen met een fiscaal attest dat je krijgt van de opvangvoorziening.

Mocht je om de één of andere reden niet over een fiscaal attest kunnen beschikken (bv. Omdat de opvangvoorziening ondertussen is gestopt), dan kan je proberen om de kosten tegenover de fiscus te bewijzen met stortingsbewijzen, attesten of kwitanties. Het is evenwel niet zeker dat de belastingsdienst dit overal aanvaardt.

Wanneer de opvangvoorziening je geen fiscaal attest bezorgt, kan je klacht indienen bij Kind en Gezin Klachtendienst, Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel - (02)533 14 14 .

Sommige opvangvoorzieningen verzorgen thuisopvang wanneer de kinderen ziek zijn. Deze opvangkosten zijn onder dezelfde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

Hoeveel kan je fiscaal aftrekken?

Het aftrekbaar bedrag is begrensd om een maximum van 11,2 euro per dag per kind (aanslagjaar 2003 voor inkomsten van 2002).

Bv. Je betaalt een ouderbijdrage van 10,4 euro per dag. Dit betekent dat de volledige opvangkost fiscaal aftrekbaar is. Indien je een ouderbijdrage van 14,3 euro per dag betaalt, betekent dit dat je slechts 11,2 euro per dag fiscaal kan aftrekken.

Op je belastingaangifteformulier is een speciale rubriek waar je het aftrekbare bedrag voor opvangkosten kan vermelden.

Extra belastingvermindering wanneer je geen of bijna geen opvangkosten hebt

Wanneer je geen kinderopvangkosten aangeeft op je belastingformulier, heb je recht op een bijkomende belastingvrije som voor ieder kind dat op 1 januari van het betreffende aanslagjaar jonger is dan 3 jaar en ten laste is van jou.

Deze belastingvrije som wordt jaarlijks opnieuw bepaald. Voor het aanslagjaar 2001 (inkomsten 2000) bedroeg deze belastingvrije som 421,42 euro, voor het aanslagjaar 2002 (inkomsten 2001) was het 430 euro. Voor het aanslagjaar 2003 (inkomsten 2002) is het bedrag niet gewijzigd, dus 430 euro.

Voorwaarden?

  • Je kind is jonger dan 3 jaar en fiscaal ten laste.
  • Je zorgt zelf voor de opvang van je kind.
  • Je doet beroep op grootouders, babysit of au pair voor opvang van je kind.
  • Je doet beroep op kinderopvang die niet door Kind en Gezin opgevolgd wordt (niet erkend of geen attest van toezicht).
  • Je hebt geen beroepsinkomen of een inkomen dat ermee gelijkgeschakeld is (winsten en baten, (brug)pensioenen, werkloosheidsuitkeringen en andere vervangingsinkomens).
  • Je opvangkosten zijn zo laag dat de belastingvrije som je voordeliger uitkomt.

Ter informatie: Het ministerie van financiën geeft jaarlijks een brochure uit over de fiscale aftrek van de kinderopvangkosten.

Ontdek nu in onze shop !
Bambix
Rijst groeidrink 1-3 jaar 6x1L
13.50
Kopen
Ontdek nu in onze shop !
Bambix
Rijst groeidrink 1-3 jaar 6x1L
13.50
Kopen
84%
NAN
OPTIPRO 3
13.55
Kopen
MAM
2 in1 elektrische borstkolf en handkolf
99.00
Kopen