Babyboom
Babyboom
Baby

Jouw administratie op orde! Wat moet je doen voor het ouderschapsverlof?

2 min
Organisatie/Administratie
Baby

Jouw administratie op orde! Wat moet je doen voor het ouderschapsverlof?

2 min
Éveil, Santé

Ouderschapsverlof: wie heeft er recht echt op een verlofperiode?

De werknemer moet minimum 12 maanden voor dezelfde werkgever gewerkt hebben gedurende de 15 maanden die de aanvraag tot ouderschapsverlof voorafgaan.

Elke werknemer kan het ouderschapsverlof opnemen binnen een periode die begint te lopen vanaf de geboorte van zijn kind. Dit verlof moet een einde nemen voor het kind vier jaar wordt. Wanneer het kind voor tenminste 66% getroffen is door een vermindering van lichamelijke of geestelijke geschiktheid in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag, kan het recht op ouderschapsverlof worden uitgeoefend tot het kind acht jaar wordt. Dit verlof moet een einde nemen voor het kind acht jaar wordt.

Ook in geval van adoptie is er een recht op ouderschapsverlof. In dat geval kan het verlof worden opgenomen gedurende een periode van vier jaar die begint te lopen vanaf de dag van inschrijving van het kind als deel uitmakend van zijn gezin in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar de werknemer zijn verblijfplaats heeft; dit verlof moet een einde nemen voor het kind acht jaar wordt.

Ouderschapsverlof: je baas op de hoogte brengen

De werknemer moet de werkgever drie maanden op voorhand verwittigen per aangetekende brief of door de overhandiging van een brief (waarvan een afschrift door de werkgever wordt ondertekend als ontvangstbewijs) waarin de gewenste aanvangsdatum van het ouderschapsverlof wordt vermeld. De werkgever kan een kortere termijn aanvaarden. Ten laatste op het ogenblik dat het verlof ingaat moet de werknemer de documenten tot staving van het recht op ouderschapsverlof bezorgen (bv. geboorte-uittreksel, bewijs van inschrijving,...).

Ouderschapsverlof uitstellen

De werkgever kan, tijdens de maand die volgt op de schriftelijke kennisgeving, de aanvang van het ouderschapsverlof uitstellen voor redenen die betrekking hebben op de werking van de onderneming. Dit uitstel is echter beperkt tot maximaal zes maanden.

Het recht op ouderschapsverlof geldt per kind dat aan de leeftijdsvoorwaarde beantwoordt, voor de twee partners afzonderlijk, uiteraard voor zover de beide partners dit recht kunnen genieten. Het recht op loopbaanonderbreking geldt niet meer wanneer de werknemer voor hetzelfde kind reeds ouderschapsverlof zou hebben genomen in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 64.

Ouderschapsverlof: word je betaald?

Volgende bedragen zijn geldig vanaf 1.8.2005. De vergoeding voor een volledige onderbreking is 671,52 €. De vergoeding voor een vermindering met ½ bedraagt 335,75 en 153,17 € voor een vermindering met 1/5. Voor meer details, zie http://www.rva.be/D_opdracht_LBO/default.asp?MainDir=D_opdracht_LBO&Language=NL&IndexDir=Regl/Werknemers&Button=1

De aanvraag van de onderbrekingsuitkering moet worden ingediend aan de hand van formulieren die worden verstrekt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Ouderschapsverlof: kan je ontslaan worden?

De ontslagbescherming van de regeling van de loopbaanonderbreking is van toepassing. Dit betekent dat de werkgever geen handeling mag stellen die ertoe strekt eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking, tenzij hij een dringende of voldoende reden heeft.

De ontslagbescherming gaat in de dag van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever en eindigt drie maanden na het einde van het ouderschapsverlof.

Indien het ouderschapsverlof voltijds is opgenomen, wordt de opzeggingstermijn die door de werkgever wordt gegeven voor of in de loop van dit verlof geschorst tijdens de periode van volledige schorsing. Dit laatste geldt niet ingeval van ouderschapsverlof met deeltijdse prestaties.

Ontdek nu in onze shop !
Bambix
Rijst groeidrink 1-3 jaar 6x1L
13.50
Kopen
Ontdek nu in onze shop !
Bambix
Rijst groeidrink 1-3 jaar 6x1L
13.50
Kopen
84%
NAN
OPTIPRO 3
13.55
Kopen
MAM
2 in1 elektrische borstkolf en handkolf
99.00
Kopen